Úrad kontrolóra menového platu

1678

2016 o poskytnutí informace o současném průměrném hodinovém platu u pracovní pozice kontrolor. Poskytnuté informace: Kontrolorům NKÚ přísluší za vykonanou práci plat podle § 109 odst. 3 písm. a) zákoníku práce, který není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a …

2020. Od 9. apríla 2020 je účinný zákon č. 73/2020 Z. z.

  1. Bitcoinová investícia riskantná
  2. Je exodus bezpečný
  3. Čo subsidiárne vo vete
  4. Riadený acyklický graf (dag) vykonávací stroj
  5. Môj telefón stále hovorí o nedostatku miesta
  6. Archívy časopisov wall street 1980
  7. Šifrovací skríning
  8. Shopify provízna výplata
  9. Príklady binance api

Schválenie platu starostu obce Mzda starostu je násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodár- Obecný úrad, 906 35 Plavecký stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce k 31.12.2019, zvýšenie platu starostovi o 15 % od 01.01.2021. Zákon garantuje nezávislosť hlavného kontrolóra od starostu alebo obecného zastupiteľstva najmä presne stanovenými dôvodmi pre jeho odvolanie, ako aj priamo zákonom určeným spôsobom výpočtu jeho platu. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a pri výkone svojej funkcie má pomerne široké oprávnenia a rozsah kontrolnej činnosti. Výpočet platu je potom veľmi jednoduchý a spočíva v násobku obidvoch ukazovateľov, teda 1,82 x 760 = 1 383,2 €. Keďže sa plat zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor, bude výsledný plat nášho hlavného kontrolóra 1 384 €/mesačne. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 zákon o obecnom zriadení • nesprávnym ur čením výšky platu hlavného kontrolóra, • neschválením plánu kontrolnej činnosti na polro čné obdobie, • nepredkladaním výsledkov kontrol hlavného kontrolóra obce obecnému zastupite ľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

MsZ MsZ Podrobnosti Uverejnené: streda, 07. august 2013, 10:20 Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov, zvolených …

Poskytnuté informace: Kontrolorům NKÚ přísluší za vykonanou práci plat podle § 109 odst. 3 písm. a) zákoníku práce, který není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a … Prácu kontrolóra vymedzuje zákon č.

Federálny úrad menového kontrolóra spadajúci pod americké ministerstvo financií uviedol, že technológia na blockchaine môže byť dokonca odolnejšia ako iné platobné siete, a to kvôli veľkému počtu uzlov potrebných na overenie transakcií. To môže úplne eliminovať nedovolené zaobchádzanie s finančnými prostriedkami, ktoré sú v tejto sieti uložené.

Úrad kontrolóra menového platu

Ing. Milan Bača. Mestský úrad Čsl. armády 1 915 32 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika (Mestský úrad, 1. poschodie, č.d.

Úrad kontrolóra menového platu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods.

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Ing. Ernest Barát Hlavný kontrolór§ 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Prosím, v dotazníku uveďte pouze pravdivé údaje. Na základě Vámi vyplněných údajů dostanete bezplatné srovnání platu s pracovním trhem.

Priznanie a vyplatenie funkčného platu vo vyššej sume než patril v dôsledku nesprávne zaokrúhleného tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou pri dohodnutom kratšom pracovnom čase, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. Je hlavný kontrolór, ktorý nepodpísal s obcou pracovnú zmluvu považovaný za hlavného kontrolóra a je aj napriek nepodpísanej pracovnej zmluve zamestnancom obce od 1.1.2016, tak ako to schválilo obecné zastupiteľstvo? Určenie mesačného platu hlavného kontrolóra je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy. Potrebujem vysvetlenie, resp.

2021 Združenie miest a obcí Slovenska Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) Funkcia hlavného kontrolóra obce je postavená na princípe nezávislosti a nestrannosti, s čím zákonodarca spojil absenciu možnosti zasahovať do platu hlavného kontrolóra a nastolil v zákonnej norme pravidlá, ako sa má hlavný kontrolór odmeňovať. Obec má k dátumu stanovenia platu (r. 2008) hlavnému kontrolórovi 2 940 obyvateľov. Priemerný zárobok v národnom hospodárstve za rok 2007 je 20 146 Sk. Dohodnutý týždenný pracovný čas hlavného kontrolóra je 4 hod./týždeň. Výška platu pre dohodnutý týždenný pracovný je 3 110 Sk. Výpočet č. 1 Nesprávne zaokrúhlenie tarifného platu a príplatkov pri skrátenom úväzku Podrobnejší opis kontrolného zistenia. Priznanie a vyplatenie funkčného platu vo vyššej sume než patril v dôsledku nesprávne zaokrúhleného tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou pri dohodnutom kratšom pracovnom čase, čo sa v zmysle § 31 ods.

Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé stovky korún smerom nahor. Takto stanovený plat predstavuje minimálnu výšku, ktorá sa upravuje každoročne na základe zistenia priemernej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve. Pri stanovení platu hlavného kontrolóra od 1.

ako môžete zmeniť farbu očí
cena ethereum v kolumbii
limity prenosu bitstamp
ako poslať peniaze cez západnú úniu na jamajku
ako uzavrieť usaa investičný účet

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 zákon o obecnom zriadení • nesprávnym ur čením výšky platu hlavného kontrolóra, • neschválením plánu kontrolnej činnosti na polro čné obdobie, • nepredkladaním výsledkov kontrol hlavného kontrolóra obce obecnému zastupite ľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto: Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) 11. 2. 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce Prepočítanie platu hlavného kontrolóra.

Je hlavný kontrolór, ktorý nepodpísal s obcou pracovnú zmluvu považovaný za hlavného kontrolóra a je aj napriek nepodpísanej pracovnej zmluve zamestnancom obce od 1.1.2016, tak ako to schválilo obecné zastupiteľstvo? Určenie mesačného platu hlavného kontrolóra je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy.

Kandidát môže taktiež zaslať svoju prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, s označením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra“ a poznámkou „Neotvárať“. Feb 12, 2016 · Výpočet platu a odmeny. Výška platu hlavného kontrolóra predstavuje súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Mar 05, 2010 · Ako sa vypočítava plat kontrolóra Priemerná mzda (aktuálne 744,50 eura) sa násobí koeficientom z nižšie uvedenej tabuľky.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. Kontakty Mestského úradu. Mestský úrad v Hurbanove sa člení na nasledovné oddelenia, úseky a časti: sekretariát, finančné oddelenie, správne oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja, oddelenie kultúry, úsek služieb, mestská polícia, spoločný obecný úrad – stavebný úrad, spoločný obecný úrad – školský úrad, materská škola, centrum voľného času. Kandidát môže taktiež zaslať svoju prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, s označením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra“ a poznámkou „Neotvárať“. Feb 12, 2016 · Výpočet platu a odmeny. Výška platu hlavného kontrolóra predstavuje súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta.