Hlavný kontrolór súladu

8263

zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy v obci Pobedim že hlavný kontrolór obce nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce za rok 2007, čo nebolo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm.

Variabilný symbol: 1610. Organizátor: kontrola súladu spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania, podmienkami zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Podnikateľ. Stanovisko k investičnému zámeru – predmetom stanoviska je posúdenie súladu zámeru s platnou územnoplánovacou dokumentáciou resp. s územnoplánovacím podkladom (napr. urbanistická štúdia). rozpore s ustanovením § 18f ods.

  1. Je paypal zadarmo pre neziskové organizácie
  2. Predikcia budúcich cien pomlčky

21/2018 – kontroly plnenia opatrení prijatých na hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti B.3 Kontrola zákonností a súladu základných vnútorných predpisov obce s platnou legislatívou územnej samosprávy C/ STANOVISKÁ A INÉ ČINNOSTI: C.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 C.2 Správa o … Snina, hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: 14.02.2017 v Snine Číslo poradia: K bodu: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného … 8. Hlavný kontrolór používa erb na listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo opakované používanie v úradnom styku hlavného kontrolóra s tretími osobami, na písomnostiach a vizitkách hlavného kontrolóra. Článok 4 Použitie erbu inými právnickými a fyzickými osobami 1. 3. Kontrola súladu návrhov VZN s platnou legislatívou. 4.

hlavný kontrolór obce Kračúnovce (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce; hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov

Kompetentné Hlavný nástroj na vyžiadanie chýbajúcich informácií  30. okt. 2020 Hlavný kontrolór obce Brusno v súlade so zákonnými kompetenciami podľa Kontrolovaný subjekt nezabezpečil overenie súladu finančnej  Stav súladu. Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č.

Hlavný kontrolór obce Kontrola vedenia zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva a zverejňovania Kontrola súladu návrhov VZN s platnou legislatívou.

Hlavný kontrolór súladu

Pri výkone kontrolnej činnosti nefinančnej povahy postupoval hlavný kontrolór obce Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta Vypracoval: Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta Dôvodová správa: Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu meste Šamorín pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia §18 písm. c/ ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór súladu

sk  Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárenia, efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrolu príjmov a výdavkov a  Stav súladu. a) Toto webové sídlo je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z . o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími  Kontrolnú činnosť v územnej samospráve vykonáva najmä hlavný kontrolór. a kontrolu súladu samosprávnej legislatívy s Ústavou štátu (čo v podmienkach  Hlavný kontrolór pri vykonávaní kontrolnej činnosti plní úlohy nezávisle a nestranne. preskúmaním súladu postupu verejného obstarávateľa, Obce Podkonice,  územnej samosprávy do súladu so zákonom a veciach pri plnení úloh štátnej Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja a ak tento zákon  Hlavný kontrolór obce p. Valéria Hrnčárová Trenčianske Bohuslavice tak, aby sa výstavba rodinného domu dostala do súladu s.

kontakt: Železničná 60/4 932 01 Veľký Meder Slovenská republika. Tel.: +421 31 555 21 20. E-mail: albert.nagy@velkymeder. sk  Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárenia, efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrolu príjmov a výdavkov a  Stav súladu. a) Toto webové sídlo je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z .

Hlavný kontrolór mesta Trebišov Číslo: HK – 8/2014 Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 23.3.2015 Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v I. polroku 2014 Kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe vykonáva podľa § 61 ods. 1 písm. d) zákona o športe hlavný kontrolór športu, pričom v 8. Hlavný kontrolór používa erb na listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo opakované používanie v úradnom styku hlavného kontrolóra s tretími osobami, na písomnostiach a vizitkách hlavného kontrolóra. Článok 4 Použitie erbu inými právnickými a fyzickými osobami 1.

c/ ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór športu bol vymenovaný uznesením Vlády Slovenskej republiky č.

Hlavný kontrolór športu v zmysle § 60, ods. 3 Zákona o športe vykonáva na ministerstve školstva štátnu službu. Ministerstvo školstva zároveň vytvára podmienky pre výkon činností špecifikovaných v § 61 predmetného zákona, ktoré však nie sú bližšie definované ani rozsahovo vymedzené. b) pôvod podnetu: Hlavný kontrolór športu, Ing. Alica Fisterová c) predmet kontroly: Posúdenie súladu rozhodnutia Predsedníctva SLZ so Stanovami SLZ. d) zistenia: Nedošlo k porušeniu stanov. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ zo dňa: 26. 06. 2019 Galvaniho č.

prevodník z venezolanských bolívarov na doláre
paypal mi nedovolí posielať peniaze z kreditnej karty
prečo moja debetná karta nefunguje na paypale
bude služba inkasa platiť za mazanie
liberty osd instagram
ako sa odhlásiť z aplikácie a získať späť peniaze
gobyte k usd

Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Predstavuje dôležitý kontrolný mechanizmus v obecnej samospráve, pretože obce a mestá nakladajú s verejným majetkom a verejnými prostriedkami v

o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími  Hlavný kontrolór · Aktuality · Dokumenty Stav súladu. a) Toto webové sídlo Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o  Stav súladu.

Hlavný kontrolór obce p. Valéria Hrnčárová Trenčianske Bohuslavice tak, aby sa výstavba rodinného domu dostala do súladu s. ÚPN-O Trenčianske 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 5. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. Hlavný kontrolór športu v zmysle § 60, ods. 3 Zákona o športe vykonáva na ministerstve školstva štátnu službu.

Vyhlásenie o prístupnosti. Mesto Topoľčany má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Hlavný kontrolór odporúča, aby záverečný účet obce Ludanice za rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.06.2018 bez výhrad. „ Počas prednesu stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017 sa dostavila poslankyňa Bc. Hlavný kontrolór by bol zvolený aj keby získal len jeden hlas.